Conceptos

antisemitismo, autodeterminación, descolonización, fascismo, holocausto, intifada, limpieza étnica, nazismo, solución final

Contidos

Unidade 5: A expansión imperialista. A hexemonía colonial británica.

Unidade 6: A I Guerra Mundial

    As consecuencias da guerra.

    As propostas de paz.

    A desaparición dos grandes imperios

    A Sociedade de Nacións (SDN).

Unidade 9: Os fascismos

            Principais trazos dos fascismos

           O nazismo:

Hitler e o nazismo

O ascenso de Hitler ao poder

A ditadura nazi

             O control da sociedade

             O racismo

Unidade 10: A Segunda Guerra Mundial

Os belixerantes

A creación da ONU

 

Unidade 11: A guerra fría:

A consolidación dun mundo bipolar

O afundimento da Unión Soviética

 

Unidade 12: A descolonización

Os factores determinantes

             O mundo islámico: O novo estado de Israel e o drama palestino

 

Secuenciación e temporalización

Primeiro bloque. A noite dos cristais rotos

 1. Lectura en gran grupo de Gunter Grass, “1938”, Mi siglo. Elaboración por grupos de 3 personas dun texto de cinco liñas nos que se resuman as ideas principais da lectura. (1 hora).
 2. Visionado da primeira parte do documental ficcionado da BBC La noche de los cristales rotos y el Estado de Israel (1 hor). Elaboración dun texto que inclúa: Data, Putsch de Munich, Solución final, Leis de Nüremberg, Goebbels, “Así comienza el Holocausto”
 3. Explicación polo profesor dos principais trazos dos fascismos (J. Prats e outros, Historia do Mundo contemporáneo. 1 Bacharelato. Galicia, Madrid, Anaya, 2008, páxs. 248-249) e do nazismo (páxs. 253-257) (2 horas).
 4. Nazismo e racismo: Comentario de texto en gran grupo: Leis de Nüremberg (páx. 265) (1 hora)
 5. Holocausto: Auschwitz: una campo da morte (páx. 289-290). Investigando en internet.
 6. Lectura en gran grupo de Frank Pavloff, Mañana parda. Breve fábula antifascista, Barcelona, El Aleph, 2003. (1 hora).
 7. Elaboración dun texto de síntese titulado que una os elaborados nos apartados 1 e 2 e que recolla as principais ideas dos apartados 4, 5 e 6.

Segundo bloque: O nacemento do Estado de Israel

 1. Explicación do profesor (2 horas); Trazos característicos da descolonización (331): Desaparición do Imperio otomano (127, 211, 295).
 2. Visionado da segundo parte do documental ficcionado da BBC La noche de los cristales rotos y el Estado de Israel (1 hora)
 3. Explicación do profesor Israel/Palestina (Israel 347-348, 360-361, 410-411, 426).
 4. Visionado de fragmentos de Checkpoint (1 hora).
 5. Lectura en gran grupo de Safi, En el solar de la escuela.
 6. Traballo en casa en pequeno grupo: Elaboración dun texto sobre o problema Israel/Palestina no que aparezan os conceptos de Declaración Balfour, Protectorado, ONU, holocausto, intifada, muro de Cisjordania.

Terceiro bloque: A caída do muro de Berlín

 1. Explicación do profesor (2 horas)
 2. Outros muros? Búsqueda en internet